Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Παθήσεις που δε χρειάζονται επαναξιολόγηση από επιτροπή

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 3, επεκτάθηκαν οι παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζονται επ' αόριστον.
Οι σχετικές διατάξεις που αφορούν όλες τις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία και αιτούνται πιστοποίηση βαθμού αναπηρίας, έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, δηλαδή από 18 Νοεμβρίου 2013 και μετά.

Σε καμία περίπτωση δεν έχουν αναδρομική ισχύ για γνωματεύσεις που δόθηκαν πριν από αυτή την ημερομηνία.
Για τις οριστικές γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ που αφορούν περιστατικά των οποίων οι παθήσεις περιλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις, φέρουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα ποσοστά αναπηρίας και πληρούν καθόλα τα λοιπά κριτήρια του σχετικού Πίνακα, χωρίς όμως η διάρκειά τους να έχει κριθεί επ’ αόριστον, σας γνωρίζουμε ότι αυτές θα πρέπει να αναθεωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, μόνο ως προς τη διάρκεια της αναπηρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. όπου τηρείται ο ατομικός ιατρικός τους φάκελος, με επισυναπτόμενο αντίγραφο της απόφασης «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» που τους έχει κοινοποιηθεί.

Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα επανεξεταστούν οι αιτούντες, αλλά οι φάκελοί τους θα επανεισαχθούν στις επιτροπές για να γίνει η αναθεώρησή τους.
Οι Διευθυντές των Υποκαταστημάτων πρέπει να εξασφαλίσουν την κατά προτεραιότητα διεκπεραίωση των σχετικών περιπτώσεων αναθεώρησης.
Στην ίδια εγκύκλιο επισυνάπτεται ο πίνακας με τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ΄ αόριστον.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Κοινωνικός Τουρισμός έτους 2015 - 2016

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 πμ, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ.

Οι αιτήσεις λήγουν στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 στις 23.59 μμ
Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στην σελίδα του ΟΑΕΔ.
Το πρόγραμμα θα ισχύει από 10 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016.
Δικαιούχοι:
1. Όσοι ασφαλισμένοι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν 50 ημέρες εργασίας με ασφάλιση στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ το 2014.
2. Όσες ασφαλισμένες εργαζόμενες πήραν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας το 2014.
3. Οσοι άνεργοι πήραν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα το 2014.
4. Όσοι άνεργοι είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό μητρώο ανέργων ΑΜΕΑ του ΟΑΕΔ.
Ωφελούμενοι:
1. Τα παιδιά της οικογένειας των δικαιούχων με ηλικία από 5 ως 18 χρονών.
2. Τα εξαρτώμενα παιδιά των δικαιούχων με ηλικία από 18 ως 24 χρονών.
3. Οι σύζυγοι των δικαιούχων όταν αυτοί είναι εξαρτώμενα μέλη.
4. Οι συνοδοί δικαιούχων ΑΜΕΑ όταν αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται).

Δεν δικαιούνται:
1.Όσοι δικαιούχοι πήραν επιταγή κοινωνικού τουρισμού τον προηγούμενο χρόνο, άσχετα αν έκαναν χρήση ή όχι.
2. Όσοι δικαιούνται παρόμοια παροχή από άλλον ασφαλιστικό φορέα.
Εξαιρούνται τα ΑΜΕΑ και οι συνοδοί τους που μπορούν να συμμετέχουν ξανά στο πρόγραμμα ακόμα και αν πήραν επιταγή πέρισι.
Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά από τους δικαιούχους και όχι από τους ωφελουμένους ή άλλους.
Η πρόσβαση γίνεται μόνο από πιστοποιημένους χρήστες.

Τρόποι πρόσβασης στην υπηρεσία:
α) Ο ασφαλισμένος προσέρχεται στην υπηρεσία και παίρνει κωδικό
β) ο ασφαλισμένος θα χρησιμοποιήσει τους κωδικούς πρόσβασης που έχει στο taxisnet για να πάρει κωδικό πρόσβασης για την υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
Προσοχή στην σωστή συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων για να γίνει και σωστή μοριοδότηση του δικαιούχου.
Σε περίπτωση λάθους πρέπει να γίνει καινούρια αίτηση μέχρι την ημερομηνία λήξης του προγράμματος.
Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι αναζητήσεις των σχετικών δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
Για συνοδούς ΑΜΕΑ με αναπηρία 67% και πάνω απαιτείται βεβαίωση για την αναγκαιότητα συνοδείας.
Δεν απαιτείται πιστοποίηση για συνοδεία για τις παρακάτω κατηγορίες:
α) ολικά τυφλοί
β) βαριά νοητική στέρηση
γ) βεβαιωμένη αναπηρία άνω του 80%
Δικαιολογητικά για την έκδοση κωδικών πρόσβασης:
1. Δελτίο ταυτότητας
2. Επίσημο έγγραφο που αναγράφει τον ΑΜΚΑ.
3. Λογαριασμός ΔΕΚΟ, η τηλεφωνικής εταιρίας, ή μισθωτήριο συμβόλαιο, ή πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα.
Για τις αιτήσεις, κάντε κλικ ΕΔΩ.

Παθήσεις που δε χρειάζονται επαναξιολόγηση από επιτροπή

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 3, επεκτάθηκαν οι παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζονται επ' αόριστον.
Οι σχετικές διατάξεις που αφορούν όλες τις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία και αιτούνται πιστοποίηση βαθμού αναπηρίας, έχουν ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, δηλαδή από 18 Νοεμβρίου 2013 και μετά.

Σε καμία περίπτωση δεν έχουν αναδρομική ισχύ για γνωματεύσεις που δόθηκαν πριν από αυτή την ημερομηνία.
Για τις οριστικές γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ που αφορούν περιστατικά των οποίων οι παθήσεις περιλαμβάνονται στις σχετικές διατάξεις, φέρουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα ποσοστά αναπηρίας και πληρούν καθόλα τα λοιπά κριτήρια του σχετικού Πίνακα, χωρίς όμως η διάρκειά τους να έχει κριθεί επ’ αόριστον, σας γνωρίζουμε ότι αυτές θα πρέπει να αναθεωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, μόνο ως προς τη διάρκεια της αναπηρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. όπου τηρείται ο ατομικός ιατρικός τους φάκελος, με επισυναπτόμενο αντίγραφο της απόφασης «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» που τους έχει κοινοποιηθεί.

Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα επανεξεταστούν οι αιτούντες, αλλά οι φάκελοί τους θα επανεισαχθούν στις επιτροπές για να γίνει η αναθεώρησή τους.
Οι Διευθυντές των Υποκαταστημάτων πρέπει να εξασφαλίσουν την κατά προτεραιότητα διεκπεραίωση των σχετικών περιπτώσεων αναθεώρησης.
Στην ίδια εγκύκλιο επισυνάπτεται ο πίνακας με τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ΄ αόριστον.
Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου